POJEDYNCZE MODLITWY

 • Psalm 44 (9-15.18-19.23-27)

  W każdym czasie chlubimy się Bogiem
  i sławimy bez przerwy Twe imię.
  A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś,
  i nie wyruszasz już z naszymi wojskami;
  sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem,
  a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
  Na rzeź nas wydałeś jak owce
  i rozproszyłeś nas między pogan.
  Swój lud sprzedałeś za bezcen
  i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży.
  Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom,
  na śmiech i urąganie naszego otoczenia.
  Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan,
  ludy potrząsają głową nad nami.
  [...]
  Wszystko to na nas przyszło, a jednak myśmy nie zapomnieli o Tobie
  i nie złamaliśmy Twego przymierza,
  ani serce nasze się nie odwróciło
  i kroki nasze nie zboczyły z Twej ścieżki,
  [...]
  Lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują,
  mają nas za owce na rzeź przeznaczone.
  Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie?
  Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze!
  Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze?
  Zapominasz o nędzy i ucisku naszym?
  Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu,
  a ciało do ziemi.
  Powstań, przyjdź nam na pomoc
  i wyzwól nas przez swą łaskawość!


  Psalm 22 (1-9.23-25)

  Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
  Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
  Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz,
  wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju.
  A przecież Ty mieszkasz w świątyni,
  Chwało Izraela!
  Tobie zaufali nasi przodkowie,
  zaufali, a Tyś ich uwolnił;
  do Ciebie wołali i zostali zbawieni,
  Tobie ufali i nie doznali wstydu.
  Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,
  pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
  Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
  rozwierają wargi, potrząsają głową:
  «Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,
  niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».
  [ pauza ]
  Będę głosił imię Twoje swym braciom
  i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
  «Chwalcie Pana wy, co się Go boicie,
  Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
  ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
  i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego».


  Ojcze Nasz…

  (Jest to modlitwa, o której powiedziano, że mogłaby powstać w obozie koncentracyjnym.)


  Modlitwa za Zmarłych

  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie – a światłość wiekuista niechaj im świeci! (3x)
  Niech odpoczywają w pokoju – Amen!


  Modlitwa św. Papieża Jana Pawła II pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie

  Boże naszych ojców,
  Ty wybrałeś Abrahama i jego potomstwo,
  aby objawić swe Imię narodom.
  Jesteśmy głęboko zasmuceni postępowaniem tych,
  którzy w ciągu historii spowodowali cierpienia Twoich dzieci.
  Prosząc Cię o wybaczenie,
  chcemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z narodem Przymierza.


  Modlitwa św. Papieża Jana Pawła II w intencji Narodu Żydowskiego

  Boże Abrahama,
  Boże Proroków,
  Boże Jezusa Chrystusa.
  W Tobie zawarte jest wszystko, do Ciebie zmierza wszystko, Ty jesteś kresem wszystkiego.
  Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który – ze względu na swoich przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi.

  Wzbudzaj w nim nieustannie coraz żywsze pragnienie zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości. Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość, mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa.
  Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.
  Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.
  Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem,i ostatecznym celem.
  Amen.


  Modlitwa więźnia o nieznanym nazwisku

  (Tekst znaleziony w archiwach jednego z niemieckich obozów, napisany przez więźnia. W "La Croix" 10.10.1989, s.11.)

  Pokój wszystkim ludziom złej woli!
  Niech ustanie zemsta... Zbrodnie przekroczyły wszystkie miary. Zbyt wielu jest męczenników...
  Panie, nie waż ich cierpień odważnikami Twej sprawiedliwości, nie obciążaj tymi cierpieniami katów i nie zmuszaj ich do zapłacenia tego strasznego rachunku. Niech otrzymają w inny sposób zapłatę.

  Zapisz na konto wykonawców zbrodni, donosicieli, zdrajców i wszystkich ludzi złej woli odwagę innych, ich siłę duchową, pokorę, godność, ich wytrwałą wewnętrzną walkę i niezłomną nadzieję, uśmiech osuszający łzy, miłość, ich rozbite serca, które trwają mocne i ufne nawet wobec śmierci, nawet w chwilach największej słabości...
  Niech to wszystko będzie złożone przed Tobą, Panie, na przebaczenie grzesznikom, na okup zwycięstwa sprawiedliwości; niech dobro będzie policzone, a nie zło!
  Niech pozostaniemy w pamięci naszych wrogów nie jako ich ofiary, nie jako koszmary, widma idące ich śladem, lecz jako ci, którzy im pomagają przezwyciężyć ich zbrodnicze namiętności.
  Niczego więcej od nich nie chcemy. A kiedy to wszystko się skończy pozwól nam żyć jak ludziom wśród ludzi i niech powróci pokój na naszą biedną ziemię - pokój dla ludzi dobrej woli i dla wszystkich innych...


  Narzędzia Twojego Pokoju

  O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju
  abyśmy siali miłość, tam, gdzie panuje nienawiść,
  wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda,
  jedność, tam, gdzie panuje zwątpienie,
  nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz,
  światło, tam, gdzie panuje zmrok,
  radość, tam, gdzie panuje smutek.

  Spraw, abyśmy mogli
  nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
  nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,
  nie tyle szukać miłości, co kochać.

  Albowiem
  dając – otrzymujemy,
  wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
  a umierając – rodzimy się do wiecznego życia.

  Amen.

 • Psalm 44 (9-15, 18-19, 23-27)
   
  I Gud har vi alltid vår stolthet,
  ditt namn prisar vi ständigt.
  Men nu har du stött bort och förnedrat oss,
  Du drar inte i fält med våra härar.
  Du lät fienden driva oss på flykt,
  och våra motståndare fick plundra.
  Du gjorde oss till slaktfår
  och skingrade oss bland folken.
  Du sålde ditt folk för ingenting
  och gjorde dig ingen förtjänst.
  Du gör oss till åtlöje för våra grannar,
  till spott och spe för dem som bor omkring oss.
  Du gör oss till en visa bland folken,
  ett mål för allas förakt.
  […]
  Vi utsätts för detta, fast vi inte glömt dig
  och inte svikit förbundet med dig.
  Vårt hjärta har inte vänt sig från dig,
  våra steg har inte vikit från din väg.
  […]
  Det är din skuld att vi ständigt dödas,
  att vi räknas som slaktfår.
  Vakna! Varför sover du, Herre?
  Res dig! Stöt inte bort oss för alltid!
  Varför döljer du ditt ansikte
  och glömmer vår nöd och plåga?
  Vi har sjunkit ner i gruset,
  vi ligger tryckta mot marken.
  Grip in, kom till vår hjälp,
  befria oss, du som är god!


  Psalm 22 (1-9, 23-25)
   
  För körledaren. En psalm av David.
  Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
  Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta.
  Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte,
  jag ropar om natten men finner ingen ro.
  Dock är du den Helige,
  till din tron stiger Israels lovsång.
  På dig förtröstade våra fäder,
  de litade på dig, och du kom dem till hjälp.
  De ropade till dig och blev räddade,
  de litade på dig, och du svek dem aldrig.
  Men jag är en mask, inte en människa,
  hånad och föraktad av envar.
  Alla som ser mig gör narr av mig,
  de hånler och skakar på huvudet:
  ”Han har överlämnat sig åt Herren,
  nu får Herren gripa in och rädda honom
  - han är ju älskad av Herren.”
  [Paus]
  Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder,
  i tempelskaran skall jag prisa dig.
  Ni som fruktar Herren, prisa honom,
  ära honom, Jakobs ätt,
  bäva för honom, Israels ätt!
  Ty han föraktade inte den svage
  och vände inte ryggen åt hans nöd,
  han dolde inte sitt ansikte
  utan hörde hans rop om hjälp.


  Vår Fader…
  ( Någon har sagt att det är en bön som kunde ha haft sitt ursprung i ett koncentrations läger.)


  Bön för de döda
   
  Herre, ge dem den eviga vilan, och låt ditt eviga ljus lysa över dem. (3x)
  Må de vila i frid. – Amen.
   
   
  Påven Johannes Paulus den II bön vid den västra väggen i Jerusalem

  Våra fäders Gud,
  du utvalde Abraham och hans släkte
  att föra ut ditt namn till nationerna.
  Vi är djupt ledsna
  över den väg i historien som har orsakat dina barn lidande
  och ber om din förlåtelse.
  Vi önskar överlämna oss själva i din genuina familj tillsammans med förbundsfolket.


  Påve Johannes Paulus II´s bön till det judiska folket
  ”Prayer of Pope John Paul II for the Jewish people”

  Abrahams Gud, Profeternas Gud, Jesus Kristus Gud.
  Du som inkluderar alla, du som allt går genom, du som är alltings slut. Hör våra böner för det judiska folket, som du älskar för deras förfäder.
  Väck inom dem en evig längtan till att omfamna din sanning och din kärlek. Hjälp dem i deras sökande efter fred och rättvisa så att kraften i din förlåtelse blir synlig. Stötta dem, så att de kan känna kärlek och respekt från de som ännu inte förstår deras utdragna lidande, och från de som av omsorg och solidaritet delar deras smärta från såren de bär på.
  Var med de nya generationerna, ungdomar och barn så att de förstår att din försoning inkluderar all mänsklighet, och att du är början och det slutgiltiga målet för alla folk.
  Amen


  Bön skriven av en anonym deporterad
  ”The prayer of an unnamed deportee”

  Fred åt alla människor med onda avsikter!
  Må önskan om hämnd upphöra...ondskan har redan passerat gränsen. Det finns redan för många martyrer, låt inte fler utsättas för samma brutalitet.
  Herre, väg inte deras handlingar mot tyngden av din rättvisa, och lägg inte skulden på förtryckarna för vad de gjort, tvinga dem inte till att åtgärda skulden med lika medel. Må dem göra rätt för sig på andra vis.
  Må alla som utförde avrättningar, som stod bakom, som förrådde, och som lät ondska styra deras handlingar istället bli berikade av modet som fanns hos andra: Deras spirituella styrka, medmänsklighet och värdighet. Deras övervinnande av deras inre strider, deras starka hopp och de leenden och den kärlek som torkade tårar. Deras brustna hjärtan som förblev starka i tron trots mötet med döden, trots stunderna av den största svagheten...
  Herre, må allt detta istället bli vårt offer till dig, som förlåt för alla syndare, som en bot för rättvisans seger; må det goda istället för det onda bli räknat!
  Må oss bli ihågkomna som de som hjälpte våra fiender att överkomma deras onda handlingar istället för att bli ihågkomna som de som hämnades och gjorde dem till våra offer, oss till deras mardrömmar och skuggor som följde deras fotspår. Och när allt detta är över, låt oss leva folk bland folk och må freden återvända till vår jord - fred för människor med goda avsikter och för alla andra...

  (Texten hittades i ett arkiv vid ett tyskt läger. Den skrevs av en person som deporterats. Texten publicerades i ”La Croix” 10/10 1989 p.11)


  Gör oss till redskap för din frid
  ”Make us Instruments of Your Peace”

  Herre, gör mig till ett redskap för din frid
  Där hatet härskar - låt mig sprida kärlek,
  Förlåtelse där orätt har begåtts,
  och enighet där splittring råder.
  Där villfarelse finns - låt mig bringa sanning
  Tro där tvivel härskar
  och förtröstan där förtvivlan råder
  Låt mig bringa ljus i mörkret och glädje i bedrövelsen

  Min Gud och Mästare
  Låt mig sträva efter att trösta hellre än att bli tröstad
  att förstå hellre än att bli älskad

  Ty det är genom att ge som vi får,
  det är genom att glömma oss själva som vi finner oss själva,
  det är genom att förlåta som vi får förlåtelse,
  och det är genom att de som vi föds på nytt till evigt liv

  Amen

  Översättning: Thor-Leif Strindberg

 • Psalm 44 (9-15.18-19.23-27)

  Wir rühmen uns Gottes den ganzen Tag
  und preisen deinen Namen auf ewig.
  Doch nun hast du uns verstoßen und mit Schmach bedeckt,
  du ziehst nicht mit unserm Heer in den Kampf.
  Du lässt uns vor unsern Bedrängern fliehen
  und Menschen, die uns hassen, plündern uns aus.
  Du gibst uns preis wie Schlachtvieh,
  unter die Völker zerstreust du uns.
  Du verkaufst dein Volk um ein Spottgeld
  und hast an dem Erlös keinen Gewinn.
  Du machst uns zum Schimpf für die Nachbarn,
  zu Spott und Hohn bei allen, die rings um uns wohnen.
  Du machst uns zum Spottlied der Völker,
  die Heiden zeigen uns nichts als Verachtung.
  […]
  Das alles ist über uns gekommen
  und doch haben wir dich nicht vergessen,
  uns von deinem Bund nicht treulos abgewandt.
  Unser Herz ist nicht von dir gewichen,
  noch hat unser Schritt deinen Pfad verlassen.
  […]
  Nein, um deinetwillen werden wir getötet Tag für Tag,
  behandelt wie Schafe,
  die man zum Schlachten bestimmt hat.
  Wach auf! Warum schläfst du, Herr?
  Erwache, verstoß nicht für immer!
  Warum verbirgst du dein Gesicht,
  vergisst unsere Not und Bedrängnis?
  Unsere Seele ist in den Staub hinabgebeugt,
  unser Leib liegt am Boden.
  Steh auf und hilf uns!
  In deiner Huld erlöse uns!


  Psalm 22 (1-9.23-25)

  Mein Gott, Mein Gott, warum hast Du mich verlassen,
  bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage?
  Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch Du gibst keine Antwort;
  ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe.
  Aber Du bist heilig, Du thronst über dem Lobpreis Israels.
  Dir haben unsere Väter vertraut,
  sie haben vertraut, und du hast sie gerettet.
  Zu Dir riefen sie und wurden befreit,
  Dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden.
  Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,
  der Leute Spott, vom Volk verachtet.
  Alle, die mich sehen, verlachen mich,
  verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:
  „Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien!
  Der reiße ihn heraus, wenn er ihn liebt.“
  [kurze Stille]
  Ich will Deinen Namen meinen Brüdern verkünden,
  inmitten der Gemeinde Dich preisen.
  „Die Ihr den Herrn fürchtet, preist ihn,
  denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut das Elend des Armen.
  Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm; er hat auf sein Schreien gehört.“


  Das Vater Unser…

  (ist ein Gebet, das hätte im Konzentrationslager entstehen können, hat einmal jemand gesagt.)


  Gebet für die Verstorbenen

  Herr, Gib Ihnen die Ewige Ruhe – Und das ewige Licht leuchte Ihnen  (3x)
  Herr, lass sie leben in Deinem Frieden! – Amen!


  Gebet von Papst Johannes Paul II an der Klagemauer in Jerusalem

  Gott unserer Väter,
  du hast Abraham und seine Nachkommen auserwählt,
  deinen Namen zu den Völkern zu tragen.

  Wir sind zutiefst betrübt
  über das Verhalten aller,
  die im Laufe der Geschichte
  deine Söhne und Töchter leiden ließen.

  Wir bitten um Verzeihung
  und wollen uns dafür einsetzen,
  dass echte Geschwisterlichkeit herrsche
  mit dem Volk des Bundes.


  Gebet von Papst Johannes Paul II. für die Juden

  Vater Abrahams,
  Vater der Propheten,
  Vater Jesu Christi
  von dir ist alles umfangen,
  zu dir strebt alles hin,
  du bist das Ziel von allem.
  Erhöre unsere Gebete, die wir vor dich bringen für das jüdische Volk,
  das dir um seiner Vorfahren willen weiterhin teuer ist.

  Erwecke stets in ihm eine immer lebendigere Sehnsucht
  nach deiner Liebe und Wahrheit.
  Steh ihm bei in seinen Bemühungen um Frieden und Gerechtigkeit,
  damit dieses Volk die Allmacht deines Segens bezeugen kann.
  Steh ihm bei, damit es Achtung und Liebe von denen erfährt,
  die noch nicht das Ausmaß seiner Leiden verstehen,
  und von denen, die solidarisch, im Bewusstsein gegenseitiger Sorge,
  den Schmerz und die Wunden des jüdischen Volkes mitfühlen.
  Gedenke der nächsten Generation, der Jugendlichen und der Kinder,
  auf dass sie stets treu an dich glauben
  und an das, was das besondere Geheimnis ihrer Berufung ausmacht.
  Stärke alle Generationen, damit dank ihres Zeugnisses die Menschheit begreife,
  dass dein Heilsplan sich auf die ganze Menschheit erstreckt
  und dass du, Vater, Anfang und Ziel aller Völker bist.
  Amen


  Gebet eines Häftlings mit unbekanntem Namen

  (Ein in Archiven eines der deutschen Lager gefundener Text, geschrieben von einem Häftling, publiziert in "La Croix" 10.10.1989, s.11. Übersetzt von Manfred Deselaers)

  Frieden sei allen Menschen schlechten Willens!
  Möge die Rache aufhören... die Verbrechen haben alle Masse überschritten. Es gibt zu viele Märtyrer...
  Herr, wiege ihre Leiden nicht mit den Gewichten Deiner Gerechtigkeit, belaste die Henker nicht mit diesen Leiden und zwinge sie nicht diese furchtbare Rechnung zu zahlen. Sie sollte auf eine andere Weise bezahlt werden.

  Schreib auf das Konto der Verbrecher, Zuträger, Verräter und aller Menschen schlechten Willens den Mut der anderen, ihre geistige Kraft, Demut, Würde, ihren beharrlichen inneren Kampf und ungebrochene Hoffnung, das Tränen trocknende Lächeln, die Liebe, ihre zerbrochenen Herzen, die stark und vertrauensvoll durchhalten, sogar dem Tod gegenüber, sogar in Momenten größter Schwäche...
  Möge das alles vor Dich gebracht werden, Herr, für die Vergebung der Sünder, als Lösegeld für den Sieg der Gerechtigkeit; möge das Gute zählen, nicht das Böse!
  Mögen wir in der Erinnerung unserer Feinde bleiben, aber nicht als Opfer, nicht als Albträume, Gespenster, die ihnen nachfolgen, sondern als diejenigen, die ihnen helfen, ihre verbrecherischen Leidenschaften zu besiegen.
  Mehr wollen wir nicht von ihnen. Und wenn das alles zu Ende geht, lass uns leben, als Menschen unter Menschen, und möge der Frieden auf unsere arme Erde zurückkehren - Frieden für Menschen guten Willens und für alle anderen...


  Mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens

  Herr, mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens,
  dass ich liebe, wo man hasst,
  dass ich verzeihe, wo man beleidigt,
  dass ich verbinde, wo Streit ist,
  dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist,
  dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht,
  dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,
  dass ich Licht entzünde, wo Finsternis herrscht,
  dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

  Herr, lass mich trachten,
  nicht, dass ich getröstet werde,
  sondern dass ich tröste,
  nicht, dass ich verstanden werde,
  sondern, dass ich verstehe,
  nicht, dass ich geliebt werde,
  sondern dass ich liebe.

  Denn wer sich hingibt, der empfängt,
  wer sich selbst vergisst, der findet,
  wer verzeiht, dem wird verziehen,
  und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.

  Amen.

 • Psalm 44 (9-15.18-19.23-27)

  In God we have boasted all the day long;
  your name we will praise forever.
  But now you have rejected and disgraced us;
  you do not march out with our armies.
  You make us retreat before the foe;
  those who hate us plunder us at will.
  You hand us over like sheep to be slaughtered,
  scatter us among the nations.
  You sell your people for nothing;
  you make no profit from their sale.
  You make us the reproach of our neighbors,
  the mockery and scorn of those around us.
  You make us a byword among the nations;
  the peoples shake their heads at us.
  [...]
  All this has come upon us,
  though we have not forgotten you,
  nor been disloyal to your covenant.
  Our hearts have not turned back,
  nor have our steps strayed from your path.
  [...]
  For you we are slain all the day long,
  considered only as sheep to be slaughtered.
  Awake! Why do you sleep, O Lord?
  Rise up! Do not reject us forever!
  Why do you hide your face;
  why forget our pain and misery?
  For our soul has been humiliated in the dust;
  our belly is pressed to the earth.
  Rise up, help us!
  Redeem us in your mercy.


  Psalm 22 (1-9.23-25)

  My God, my God, why have you abandoned me?
  Why so far from my call for help,
  from my cries of anguish?
  My God, I call by day, but you do not answer;
  by night, but I have no relief.
  Yet you are enthroned as the Holy One;
  you are the glory of Israel.
  In you our fathers trusted;
  they trusted and you rescued them.
  To you they cried out and they escaped;
  in you they trusted and were not disappointed.
  But I am a worm, not a man,
  scorned by men, despised by the people.
  All who see me mock me;
  they curl their lips and jeer;
  they shake their heads at me:
  “He relied on the LORD—let him deliver him;
  if he loves him, let him rescue him.”
  [short silence]
  Then I will proclaim your name to my people;
  in the assembly I will praise you:
  “You who fear the LORD, give praise!
  All descendants of Jacob, give honor;
  show reverence, all descendants of Israel!
  For he has not spurned or disdained
  the misery of this poor wretch,
  Did not turn away from me,
  but heard me when I cried out."


  The Our Father …

  (Someone said that it is a prayer that could have originated in a concentration camp.)


  Prayer for the Dead

  Eternal rest grant unto them, O Lord. – And let perpetual light shine upon them. (3x)
  May they rest in peace. – Amen.


  Prayer of Pope John Paul II at the Western Wall in Jerusalem

  God of our fathers,
  you chose Abraham and his descendants
  to bring Your name to the nations:

  we are deeply saddened
  by the behavior of those
  who in the course of history
  have caused these children of Yours to suffer

  and asking Your forgiveness
  we wish to commit ourselves
  to genuine brotherhood
  with the people of the Covenant


  Prayer of Pope John Paul II for the Jewish people

  God of Abraham, God of the Prophets, God of Jesus Christ. 
  You in Whom all is included, You towards Whom everything moves, You, Who are the end of everything.  Hear our prayers for the Jewish People, whom you still consider dear because of their forefathers.

  Awaken in them a constant and ever-more-vital desire to fathom Your truth and Your love.
  Assist them, so that their search for peace and justice may reveal to the world the power of Your blessing.
  Support them, so that they may know love and respect from those who still do not understand the extent of their sufferings, and from those who out of concern and solidarity do share their pain of the wounds that have been inflicted on them.
  Remember the new generations, young people and children, so that they understand that your plan of redemption includes all humanity and that You are the beginning and the ultimate goal for all peoples.
  Amen


  The prayer of an unnamed deportee

  (This text was found in the archives of one of the German camps. It was written by a prisoner and published in "La Croix" 10.10.1989, p. 11. Translation into English: Anna Zubrzycki)

  Peace to all people of bad will!
  May revenge cease... the crimes have gone beyond all measure. There are too many martyrs...
  Lord, do not weigh their sufferings by the weight of your justice, and do not blame the oppressors for these sufferings, do not force them to pay this terrible debt. May they pay in another way.

  May all the executioners of crimes, informers, traitors, and all people of bad will be enriched by the courage of others, their spiritual strength, humility, dignity, their persistent inner struggle, unbroken hope, the smiles which dried tears, love, their broken hearts which endure strong and trusting even in the face of death, even in moments of greatest weakness...
  May all of this be offered to you, Lord, for the forgiveness of sinners, as a ransom for the victory of the just; may good and not evil be counted!

  May we remain in the memories of our enemies not as their victims, their nightmares, phantoms following their footsteps, but as those who help them overcome their murderous passions. We want nothing more than that from them. And when this is all over, may we live as people among people and may peace return to our poor earth – peace for people of good will and for all others...


  Make us Instruments of Your Peace

  O Lord, make us instruments of your peace
  To sow love where there is hatred,
  Forgiveness where there is injustice,
  Truth where there is doubt,
  Hope where there is despair,
  Light where there is darkness,
  Joy where there is sadness.

  Grant that may not so much seek to be consoled as to console,
  To be understood as to understand,
  To be loved as to love.

  For it is in forgiving that we are forgiven,
  And it is in dying that we are born to eternal life.
  Amen